صالح کرابی

صالح کرابی

نقطه سر خط. آغاز هر روز من. عین دیروز