Kim Gabrielse-Duker

Kim Gabrielse-Duker

Shanghai, China