Polarex

Polarex

Near Rotterdam / see me ?? On YouTube. (( Live Polarex Telescope )) https://www.youtube.com/channel/UCyDRgYt4Bukovwe89lDOKXw
Polarex