Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Cannot, does not exist!

Genietsje hjoed, herhelje it moarn

Genietsje hjoed, herhelje it moarn

Fingerferske... Dit is pake, koart en dik...

Dit is pake, koart en dik.

Dit Friese tekstbord heeft de Fryske tekst Genietsje fan de lytse dingen...'

Dit Friese tekstbord heeft de Fryske tekst Genietsje fan de lytse dingen...'

Quote, Bullet Journal, Citations

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fan Siepie | Fryske sprekwurden, siswizen en libbenswiisheden

Fries

Pinterest
Search