Novinmodiran com

Novinmodiran com

novinmodiran.com
http://novinmodiran.com مشاوره مدیریت منابع انسانی مشاوره طراحی ساختار و مدیریت فرآیند ها
Novinmodiran com
More ideas from Novinmodiran
یکی از نگرانی‌های متولیان استخدام در سازمان‌ها، انتخاب فرد مناسب از بین متقاضیان برای یک شغل است. برای انتخاب مناسب‌تری افراد باید از طریق یک یا چند روش زیر

یکی از نگرانی‌های متولیان استخدام در سازمان‌ها، انتخاب فرد مناسب از بین متقاضیان برای یک شغل است. برای انتخاب مناسب‌تری افراد باید از طریق یک یا چند روش زیر

مدل دیگری هم برای یک هدف گذاری درست وجود دارد که جهت تکمیل مدل اسمارت مناسب است. آقای مارک مورفی[2] در کتاب HARD Goals مدلی را مطرح می کند به نام مدل هارد

مدل دیگری هم برای یک هدف گذاری درست وجود دارد که جهت تکمیل مدل اسمارت مناسب است. آقای مارک مورفی[2] در کتاب HARD Goals مدلی را مطرح می کند به نام مدل هارد

آینده فعالان مدیریت منابع انسانی در گرو این مطلب است که با چالشهای منابع انسانی امروز آن چگونه مواجه خواهند شد و چه راهکارهایی برای آن خواهند یافت.

آینده فعالان مدیریت منابع انسانی در گرو این مطلب است که با چالشهای منابع انسانی امروز آن چگونه مواجه خواهند شد و چه راهکارهایی برای آن خواهند یافت.

طی سالهایی که در حوزه مدیریت منابع انسانی فعالیت داشته ام همواره آگهی های استخدامی ای دیده ام که اشتباهات فاحشی داشته اند و باعث اتلاف هزینه ها می شود.

طی سالهایی که در حوزه مدیریت منابع انسانی فعالیت داشته ام همواره آگهی های استخدامی ای دیده ام که اشتباهات فاحشی داشته اند و باعث اتلاف هزینه ها می شود.