Verken deze ideeën en meer!

Gerelateerde onderwerpen verkennen

Mei immen lêze en skriuwe kinne

Mei immen lêze en skriuwe kinne

Frysk

Frysk

Spreuk de tiid hâldt gjin skoft tegel Friese

Spreuk de tiid hâldt gjin skoft tegel Friese

Frysk

Frysk

Frysk

Frysk

Bûter, brea en griene tsiis, wat'dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries! (= boter, brood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries).

Bûter, brea en griene tsiis, wat'dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries! (= boter, brood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen echte Fries).

Friese spreuktegel lear fan juster

Friese spreuktegel lear fan juster

Friese gezegde: 'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan'

Friese gezegde: 'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan'

Sa as it klokje thús tikket spreuktegel Frysk

Sa as it klokje thús tikket spreuktegel Frysk

Friese tegel Heit wurde is een geunst - friese-producten.nl

Friese tegel Heit wurde is een geunst - friese-producten.nl

Pinterest
Zoek