Explore Buddhists, Deities, and more!

Explore related topics

พระพุทธรูปนิกายมหายาน ตามวัดจีนมักมีพระพุทธเจ้าองค์ประธาน ๓ องค์ คือพระศรีศากยมุนี๖องค์กลาง) พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต(องค์ซ้ายในภาพ) และพระอมิตาภพุทธเจ้า

พระพุทธรูปนิกายมหายาน ตามวัดจีนมักมีพระพุทธเจ้าองค์ประธาน ๓ องค์ คือพระศรีศากยมุนี๖องค์กลาง) พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต(องค์ซ้ายในภาพ) และพระอมิตาภพุทธเจ้า

Image from http://www.bloggang.com/data/moonfleet/picture/1253363157.jpg.

Image from http://www.bloggang.com/data/moonfleet/picture/1253363157.jpg.

พระประธานในโบสถ์ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

พระประธานในโบสถ์ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา

Walkabout, Buddha, Thailand, Temple, Temples, Buddhist Temple

พระประธาน วัดตรีทศเทพ

พระประธาน วัดตรีทศเทพ

วัดชนะสงครามมีพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน นามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดาอนาวรญาณ” ...

วัดชนะสงครามมีพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน นามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดาอนาวรญาณ” ...

พระประธาน ในพระอุโบสถ วัดพุทไธสวรรย์ พระอารามหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระประธาน ในพระอุโบสถ วัดพุทไธสวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชมความงามวิจิตรของวัดป่านอกเมืองเชียงใหม่ที่ “วัดป่าดาราภิรมย์” http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php/topic,7659.0.html#.Uxk6_j9_tqc

ชมความงามวิจิตรของวัดป่านอกเมืองเชียงใหม่ที่ “วัดป่าดาราภิรมย์” http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php/topic,7659.0.html#.Uxk6_j9_tqc

Buddha Statues, Buddhist Temple, Altars, Buddhists, Spiritual, Buddhism, Buddha, Temples, Altar

พระประธาน วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

พระประธาน วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

พระประธาน วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระประธาน วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จ. กรุงเทพฯ

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จ. กรุงเทพฯ

พระพุทธอนันตชิน พระประธานในพระอุโบสถ วัดเวฬุราชิณ

พระพุทธอนันตชิน พระประธานในพระอุโบสถ วัดเวฬุราชิณ

พระประธานวัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จ. มุกดาหาร

พระประธานวัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) จ. มุกดาหาร

Pinterest
Search