Verken deze ideeën en meer!

Levaillant's Cuckoo - K.JPG (950×1141)

Levaillant's Cuckoo - K.JPG (950×1141)

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🌈🌈 Chestnut-breasted malkoha (male)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Phướn ngực hạt dẻ (trống); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🌈🌈 Chestnut-breasted malkoha (male)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Phướn ngực hạt dẻ (trống); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🌈🌈 Chestnut-breasted malkoha (female)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Phướn ngực hạt dẻ (mái); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🌈🌈 Chestnut-breasted malkoha (female)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Phướn ngực hạt dẻ (mái); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue coua (Coua caerulea); Endemic to the island of Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Cu cu lam; Loài đặc hữu đảo Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue coua (Coua caerulea); Endemic to the island of Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Cu cu lam; Loài đặc hữu đảo Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue coua (Coua caerulea); Endemic to the island of Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Cu cu lam; Loài đặc hữu đảo Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue coua (Coua caerulea); Endemic to the island of Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Cu cu lam; Loài đặc hữu đảo Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (male)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (male)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue coua (Coua caerulea); Endemic to the island of Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Cu cu lam; Loài đặc hữu đảo Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Blue coua (Coua caerulea); Endemic to the island of Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) || Chim Cu cu lam; Loài đặc hữu đảo Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🌈🌈 Chestnut-breasted malkoha (female)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Phướn ngực hạt dẻ (mái); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🌈🌈 Chestnut-breasted malkoha (female)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Phướn ngực hạt dẻ (mái); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🍄🍄🍄  Giant coua (Coua gigas); Endemic to the dry forests of western and southern Madagascar; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Coua lớn; Loài đặc hữu ở những khu rừng khô hạn miền tây và miền nam Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ 🍄🍄🍄 Giant coua (Coua gigas); Endemic to the dry forests of western and southern Madagascar; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Coua lớn; Loài đặc hữu ở những khu rừng khô hạn miền tây và miền nam Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; 📚 IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) 🐥 Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

Pinterest
Zoek