Preppy Sammy

Preppy Sammy

I’m Samantha van Diejen. You can call me Sam or Sammy. I love all things preppy, classy and elegant. This pinterest is my little space on the internet. I pin li
Preppy Sammy